תקנון

השימוש באתר הברכות "שנה בשנה" כפוף לתקנון ולכן אנו מבקשים לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש, מפני שתחילת השימוש באתר פירושה הסכמה והבנה מלאה של כל תנאי השימוש המפורטים בתקנון. התקנון חל על השימוש באתר ובתוכן הנמצא בו באמצעות כל אמצעי התקשורת הקיימים או/ו שיתקיימו בעתיד (מחשב, מחשב נייד, מחשב כף יד, מכשיר נייד וכ'ד) ודרך כל רשת או אמצעי תקשורתי, אינטרנט או אחר.

התוכן או התכנים באתר כוללים מידע מכל סוג שהוא: תוכן מילולי, תמונות, צילומים, סרטונים, איורים, הנפשות, תרשימים, דמויות והדמיות, תוכן קולי או אור-קולי וכל שילוב ביניהם.

כמו כן, כל קובץ (מילולי, חזותי, מוסיקלי, קולי), כל תוכנה שהיא, כל תו, סמל, סימן ואייקון, כל קוד מחשבים, יישום או/ו פורמט, מאגר נתונים או/ו ממשק, פרוטוקול וכ'ד נחשבים כולם כתכנים באתר.

1. המשתמשים באתר מתחייבים לא לפגוע בשום צורה בזכויות היוצרים של התכנים, זכויות הבעלות במידע, זכויות הפטנטים ובכל קניין רוחני אחר הנמצא באתר.
המשתמשים מצהירים כי הם מודעים לכך שכל הזכויות המפורטות להלן שייכות לבעלי האתר בלבד ולא לשום גורם אחר.

2. כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתכנים המוצגים באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מבעלי האתר.

3. בעלי האתר לא יהיו אחראיים כלפי המשתמש במקרה של הפרת התקנון ע"י משתמש אחר, ובמקרה של הפרה ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע רק את המשתמש המפר ולא יהיו לו דרישות, טענות או תביעות כלפי בעלי האתר.

4. בעלי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את פעילות/שירות האתר, בין אם נתנו על הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלי כל התחייבות כלפי המשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות.
כמו כן, בעלי האתר וכל צוות האתר (עובדים, מנהלים וכ'ד) לא יהיו אחראיים על כל שיבוש, ליקוי או/ו תקלה באתר, בלי שום הקשר לסיבת הווצרותה.

5. בעלי האתר אינם מתחייבים כי השירות באתר יתקיים ללא טעויות ובסדירות ויענה על כל דרישות המשתמשים. בנוסף, בעלי האתר לא יהיו מחוייבים בגין כל תוצאה שתושג ע"י השימוש בכל תוכן שהוא באתר.

6. בעלי האתר לא יהיו אחראיים בשום אופן על התכנים המוספים ע"י המשתמשים והשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים הנמצאים באתר (כל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים כתוצאה משימוש באתר). המשתמשים מצהירים כי כל שימוש הנעשה באתר הוא באחריותם בלבד.

7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את תקנון האתר, וזו לפי שיקול דעתם האישי. אין לראות בהחלטהזו של בעלי האתר קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא התווספו לאתר על ידם.

8. בעלי האתר לא יהיו אחראיים באופן ישיר או עקיף במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם היה ידוע לבעלי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.

9. המשתמשים מצהירים כי לא יעלו לאתר תכנים העונים על אחד או יותר מהקרטריונים הבאים:

-תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
– תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
-תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
– תכנים בעלי אופי פרסומי /מסחרי.
– תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
– תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
– תכנים פורנוגראפיים.

10. המשתמשים מצהירים שכאשר הם מעלים תוכנים לאתר הם (המשתמשים) מקנים לבעלי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים על פי ראות עינייהם (לרבות פרסום והפצה).

11. המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר הברכות "שנה בשנה" אך ורק על פי התנאים הכתובים בתקנון הנ"ל.

12. כל הפרה של התקנון או פגיעה כלשהי במשתמשים תבדק על פי דיני מדינת הישראל.

שימוש נעים וגלישה נעימה.
צוות האתר.